Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych - Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Poniżej znajdzie Pani/ Pan informacje dotyczące przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych przez GAB Media wydawcę serwisów internetowych, który jest ich administratorem, w szczególności informacje na temat celów i podstaw przetwarzania Pani/ Pana danych, a także przysługujących Pani/ Panu praw. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w serwisie internetowym

https://www.zatokapiekna.pl/ 

Administratorem serwisu jest: GAB Media Estera Gabczenko z siedzibą w Gdańsku,  ul. M. Smoluchowskiego 7/46, 80-214 Gdańsk, NIP: 5881999413, REGON:, dalej: GAB Media

Dane osobowe zbierane przez GAB Media są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

GAB Media dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących jego Klientów i Użytkowników serwisów internetowych.

GAB Media z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

1 Dane osobowe

 

1.1           Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

GAB Media Estera Gabczenko z siedzibą w Gdańsku, ul. M. Smoluchowskiego 7/46, 80-214 Gdańsk, NIP: 5881999413 , REGON: 192970181,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

 • poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • poczty tradycyjnej: ul. M. Smoluchowskiego 7/46, 80-214 Gdańsk,

 

1.2           Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w następujących celach, w oparciu o podstawy prawne i w okresach wskazanych poniżej:

1.2.1           Odpowiedzi na pytania użytkowników

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, numer IP

Podstawa prawna:  odpowiedzi na pytania

Cel przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu GAB Media, polegającego na podnoszeniu poziomu świadczonych usług, budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami i Klientami

Czas przechowywania danych: do dnia upływu 5 lat od dnia otrzymania przez nas zapytania od Pana/Pani

1.2.2           Zawarcie i wykonanie umowy

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, firma, nr NIP, adres siedziby/zamieszkania, PWZ.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną

Cel przetwarzania: zawarcie i wykonanie umowy

Czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

 

Czas przechowywania danych: do dnia wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych

1.3           Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia przez GAB Media usług na Pana/Pani rzecz za pośrednictwem serwisów (np. logowania się do Strefy Lekarza, zawarcia umowy, kontaktu z Panem/Panią).

1.4           Odbiorcy danych osobowych

Aktualna listę podmiotów, którym przekazujemy Pana/Pani dane osobowe znajduje się w siedzibie Administratora.

1.5           Prawa osób, których dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przenoszenia danych osobowych

W razie zgłoszenia GAB Media któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – GAB Media udzieli Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Pana/Panią żądaniem.

W razie potrzeby GAB Media może wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku GAB Media poinformuje Pana/Panią w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i poda przyczyny opóźnienia.

 

1.5.1           Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Ma Pan/Pani prawo uzyskania od informacji czy GAB Media przetwarza Pana/Pani dane osobowe.

Jeżeli przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe ma Pan//Pani prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Pana/Pani danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Panu/Pani na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

1.5.2           Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Pana/Pani dane osobowe są nieprawidłowe ma Pan/Pani prawo żądania od GAB Media niezwłocznego sprostowania Pana/Pani danych osobowych. Ma Pan/Pani również prawo do żądania uzupełnienia przez GAB Media Pana/Pani danych osobowych.

1.5.3           Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Ma Pan/Pani prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Pana/Pani dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofał/a Pan/Pani określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Pana/Pani zgodę;
 • Pana/Pani dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniósł Pan/wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniósł Pan/wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GAB Media lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia przez Pana/Panią żądania usunięcia danych osobowych GAB Media może przetwarzać Pana/Pani dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o czym zostanie Pan/Pani poinformowany/poinformowana.

1.5.4           Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Ma Pan/Pani prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, gdy:

 • kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażąda Pan/Pani ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
 • Pana/Pani dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Pana/Pani roszczeń;
 • gdy zgłosił Pan/zgłosiła Pani sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Pana/Pani sprzeciwie.

1.5.5           Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GAB Media lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

1.5.6           Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Ma Pan/Pani prawo do otrzymać od GAB Media swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Standardowo GAB Media udostępnia dane osobowe w formacie xslx, jeżeli jednak woli Pan/Pani aby dane zostały Panu/Pani udostępnione w innym formacie, prosimy o wskazanie preferowanego formatu w swoim żądaniu.

W miarę możliwości GAB Media postara się udostępnić Panu/Pani dane we wskazanym formacie.

Może Pan/Pani również zażądać, aby GAB Media przesłało Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

1.6           Prawo do cofnięcia zgody

Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez GAB Media na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku, gdy zamierza Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi „Newsletter” można wysyłając prośbę na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

1.7            Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych ma Pan/Pani prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

 

2 Pliki „cookies”

2.1           Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron serwisów są używane pliki „cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Pana/Pani urządzeniu końcowym w związku korzystaniem z serwisów.

Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisów.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Pana/Panią i dostosować serwisy indywidualnie do Pana/Pani potrzeb.

Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.2           Bezpieczeństwo

Stosowane przez GAB Media pliki "cookies" są bezpieczne dla Pana/Pani urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Pana/Pani urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

2.3           Rodzaje plików „cookies”

GAB Media stosuje dwa rodzaje plików "cookies":

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Pana/Pani urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Pani/Pana urządzenia.

Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Pana/Pani urządzenia.

 • Cookies trwałe: są przechowywane na Pana/Pani urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Pana/Pani urządzenia.
 • Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Pana/Pani urządzenia.

2.4           Cele

GAB Media wykorzystuje pliki "cookies" w następujących celach:

Pliki "cookies" mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki korzysta Pan/Pani z Serwisu. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o Pana/Pani preferencjach gromadzonych przez sieć reklamową Google można przeglądać i edytować informacje wynikające z plików "cookies" przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

2.5           Zmiana ustawień i usunięcie plików „cookies”

Może Pan/Pani samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików "cookies", określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki "cookies" do Pan/Pani urządzenia. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Pana/Pani urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Możesz w każdej chwili usunąć pliki "cookies" korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone, Blackberry.